ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo
(52) 351-44-36
kontakt@mgok.janikowo.com.pl

Konkurs!!! Filmowa Rozsypanka Wyrazowa

Konkurs!!! Filmowa Rozsypanka Wyrazowa

Regulamin
Filmowej Rozsypanki Wyrazowej
I. Organizator:


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Janikowie
ul. Przemysłowa 26 88-160 Janikowo


oraz


Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu,
Współpracy Kulturalnej i Edukacji
im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda
ul. 1-go maja 8 88-160 Janikowo
II. Postanowienia ogólne:


1. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje, w chwili przystąpienia do niego.


2.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage Centrum Promocji Dialogu w Janikowie.
III. Uczestnicy Konkursu:


1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, które posiadają aktywne konto na facebook.com.


2. Uczestnik oświadcza, że:
– jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
– jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
– wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

– W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
IV. Nagroda:


1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę niespodziankę. Zwycięzca powiadomiony zostanie o wygranej za pomocą wiadomości prywatnej.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani inną nagrodę.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.V. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego („wpis konkursowy“) na fanpage Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie na portalu społecznościowym Facebook.
2. Konkurs trwa od 05.08.2020 do 12.08.2020 r. do Godz. 14.00

3. Wszystkie poprawnie ułożone hasła z rozsypanki należy przesłać w wiadomości prywatnej poprzez profil Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie.
4. Spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń biorących udział w konkursie, Organizator wyłoni jednego zwycięzcę!
VI. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Warunkiem uczestnictwa jest:
– posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
– wykonanie innych czynności, jeśli są zawarte w ogłoszeniu konkursowym

– Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


– Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
– Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
– W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook, Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
– Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
– Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

http://mgok-janikowo.pl/

Skip to content